קטע:מצודות על ירמיהו ב טו

מצודת דוד

"וישיתו" - ישימו ארצו לשממה ועריו נעשו שממה מבלי איש יושב בהם ועל מלכות אפרים יאמר שגלו כבר מארצם

"נתנו קולם" - עליו נתנו קולם וכפל הדבר במ"ש

"עליו" - על ישראל ישאגו הכפירים לאיים עליו והם מלכי האומות

מצודת ציון

"ישאגו" - ענין זעקת קול

"כפירים" - אריות

"וישיתו" - ענין שימה כמו שתו בשמים פיהם (תהלים עג)

"נצתה" - ענין שממון כמו נצתה כמדבר (לקמן ט)