קטע:מצודות על ירמיהו א ה

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא יצרתיך מבטן אמך הכרתי בך שתהיה הגון ומוכן לנבואה

"הקדשתיך" - קדשתי אותך וחזר ופי' לומר בזה קדשתיך במה שנתתיך להיות נביא להתנבאות על העכו"ם כולם

מצודת ציון

"אצרך" - לשון יצירה

"ידעתיך" - ענין הכרה כמו ושמואל טרם ידע את ה' (שמואל א ג)

"הקדשתיך" - מלשון קדושה

"נתתיך" - ענין מנוי ופקידות כמו נתתיך אלהים לפרעה (שמות ז)