קטע:מצודות על יחזקאל מ לו

מצודת דוד

"תאיו וגו'" - מוסב אל המקרא שלפניו לומר כמדות האלה הנזכרים מדד את תאיו וגו' של השער ההוא