קטע:מצודות על יחזקאל מ ה

מצודת דוד

"וקומה קנה אחד" - למען יהיה נראה מבחוץ כל בנייני הבית ולא יעלימם החומה ההיא מעין הרואה לכן היתה נמוכה כי זה נוייה ויפייה

"הבנין" - ר"ל בנין החומה ההיא

"שש אמות וגו'" - ר"ל שהיה הקנה מחזיק שש אמות גדולות שכל אמה מהם היה במדת אמה של חול שהיא אמה בת חמשה טפחים ועוד טפח יותר וא"כ היה מדת הקנה שלשים וששה טפחים

"מחוץ לבית" - בכל סביבו והוא חומת הר הבית

"והנה חומה" - והנה ראיתי חומה

מצודת ציון

"וטופח" - כן יקרא מדת ד' אצבעות אגוד יחד