קטע:מצודות על יחזקאל מח טו

מצודת דוד

"בתוכו" - באמצעית החלק הזה

"ולמגרש" - סביב העיר תהיה מגרש והוא מקום פנוי מבלי זריעה ונטיעה והוא נוי לעיר

"לעיר למושב" - ר"ל הרצועה ההיא תהיה לצורך מושב העיר לשדות ולכרמים לכלכל יושבי העיר

"חול הוא" - אל מול קדושת אחוזת הכהנים והלוים תחשב לחולין

"על פני" - ר"ל באורך כ"ה אלף

"הנותר ברוחב" - כי כל הרצועה בכללה תהיה כ"ה אלף רוחב הוצא מהם י' אלפים חלק הכהנים וכנגדן ללוים א"כ נשאר עוד מהרוחב חמשת אלפים

מצודת ציון

"על פני" - ר"ל באורך

"למושב" - מלשון ישיבה

"ולמגרש" - יקרא כן לפי שהוא חוץ לעיר וכאלו נגרש מן העיר