קטע:מצודות על יחזקאל מו יב

מצודת דוד

"ויצא" - וכאשר יצא יסגור הסוגר את השער מיד אחרי צאתו כי בשבת ובחדש העם פנוים ממלאכה ודרכם לבוא להשתחוות לה' לכן יהיה פתוח כל היום אבל בששת ימי המעשה יהיו טרודים במלאכה ואין מי בא להשתחוות לכן יסגרו מיד אחרי צאתו

"כאשר יעשה ביום השבת" - שעושים הקרבנות בהיותו שם ואמר ביום השבת והוא הדין ביום החדש ולקצר לא זכרו

"ופתח לו וגו'" - לבוא דרך בו

"ועשה וגו'" - הכהן העובד יעשה את עולתו ואת שלמיו בהיותו עומד שם

"וכי יעשה וגו'" - בששת ימי המעשה