קטע:מצודות על יחזקאל מו יא

מצודת דוד

"מתת ידו" - כפי נתינת ידו ר"ל לפי הרחבת ידו ונדבת לבבו

"ובחגים ובמועדים" - לתוספת ביאור כפל בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב) או יתכן שאמר זה על שבועות ור"ה ויוה"כ שיהיו במשך ימי המלואים שלא יוסיפו בהם קרבנות שהמה בשביל המלואים אבל צוה להוסיף בהם מנחות על הקרבנות הקצובות בתורה מלבד המנחות הראויות להם כפי משפטי התורה והם יהיו בשביל המלואים ולכן יהיה בהם משפט אחר