קטע:מצודות על יחזקאל מה יז

מצודת דוד

"הוא יעשה" - ר"ל משלו יביא את כל אלה

"בכל מועדי" - בכל הימים שהם נועדים ומתאספים לבוא אל המקדש והם חגים וחדשים ושבתות וכפל הדבר במ"ש

"ועל הנשיא יהיה" - ומלבד התרומה יהיה עוד על הנשיא העולות ומנחות ויין הנסכים הבאים בחגים וגו'

מצודת ציון

"והנסך" - יין לנסכים

"מועדי" - מלשון וועד ואסיפה