קטע:מצודות על יחזקאל מה יא

מצודת דוד

"אל החמר וגו'" - ר"ל לפי מדת החומר יהיה החשבון של כל אחד מהמדות האלה אם יוסיפו בחומר יוסיפו גם בהם לפי הערך וכן אם יפחתו מה

"לשאת" - לקחת את הבת מעשר מחומר בלח ואת האיפה מעשר מחומר ביבש ר"ל שיהא בהם שעור חשבון זה לא פחות ולא יותר

"תוכן אחד יהיה" - ר"ל חשבון זו כחשבון זו האיפה עשירית החומר במדת היבש ובת במדת הלח

מצודת ציון

"תוכן" - ענין חשבון כמו ותוכן לבנים תתנו (שמות ה')

"לשאת" - לקחת כמו ובתים ונשאו (מיכה ב')

"החומר" - מדה של שלשים סאים וכן וחומר שעורים (הושע ג')

"מתכונתו" - חשבונו