קטע:מצודות על יחזקאל מג יג

מצודת דוד

"וזה גב המזבח" - בהאמה הזה הפשוטה בת ה' טפחים מדד שטח מזבח הזהב שהיה אמה על אמה כן דרשו רז"ל (מנחות צז)

"ואמה רחב" - וכן האמה מרחב כניסת הסובב היה באמה ה' (וטפח החסר היה עודף במדת רוחב הגג ולא דק) וכן הקרנות שהיו בגבולה מסביב בארבעת המקצועות שהיו זרת אחד מאמצעיתם לכל רוח והיו א"כ אמה על אמה היו ג"כ באמת ה' (והטפחיים החסרים היו עודפים במדת מקום המערכה ולא דק)

"וחיק האמה" - אבל גובה עליית היסוד היה במדת האמה הפשוטה של חול בת ה' טפחים (וב' הטפחים החסרים היו עודפים במדת גובה הסובב והגג ועל שלא היו אמה לא חשבם)

"ואלה מדות המזבח" - זהו מזבח העולה שהראהו לו

"באמות אמה אמה וטופח" - ר"ל באמות גדולות שבכל אמה יש אמה אחת של חול שהיא בת חמשה טפחים ועוד טפח אחד

מצודת ציון

"וחיק" - מלשון חקוי וקביעות וזהו היסוד כן ארז"ל (מנחות צז)

"וגבולה" - הם הקרנות שהם בגבול המזבח ולתוספת ביאור אמר אל שפתה

"זרת" - היא חצי האמה וכן זרת ארכו (שמות כח)

"גב" - שטח הגובה וכן ותבני לך גב (לעיל טז)