קטע:מצודות על יחזקאל מג ח

מצודת דוד

"ואכל" - ולכן כליתי אותם באפי

"וטמאו" - ובזה טמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו בבתיהם הסמוכות אל ביתי כי מנשה ואמון נקברו בגן ביתם ושם העמידו במות לעבודת כוכבים

"בתתם" - ר"ל ובמה שהיו בונים מפתן ביתם עם מפתן ביתי בסמוך לה וכן העמידו מזוזתם אצל מזוזת ביתי ורק בנין הכותל היתה מפסקת בין ביתי ובין בתיהם

מצודת ציון

"ספם" - כן יקרא גם המפתן וכאשר יקראו המזוזות וכן וידיה על הסף (שופטים יט)

"ואכל" - מלשון כליון והשחתה