קטע:מצודות על יחזקאל מב יד

מצודת דוד

"בגדים אחרים" - ר"ל בגדי חול

"וקרבו" - ואז יכולים לגעת בהן אל הבגדים אשר לעם ויכולים לבוא לעזרת אנשים

"כי קדש הנה" - ואין ראוי לגעת בהן אל בגדי חול וכשיבואו עמהן לעזרת אנשים פן יגעו בהן בבגדי חול מה שהעם מלובשין בהן

"ושם" - אבל שם בהלשכות יניחו בגדי הכהונה אשר עבדו בהן את העבודה וכמו שנאמר יפשטו את בגדיהם וגו' והניחו אותם בלשכות הקודש (לקמן מד)

"ולא יצאו" - מהקודש בבגדי כהונה אל החצר החיצונה היא עזרת ישראל שהיא חיצונה לעזרת כהנים

"בבואם הכהנים" - כאשר יבואו הכהנים לאכול קדשים בהלשכות מלובשים בגדי כהונה

מצודת ציון

"ולא יצאו" - הוי"ו יתירה

"ושם" - הוי"ו היא במקום אבל

"ישרתו" - ענין עבודה