קטע:מצודות על יחזקאל מא כו

מצודת דוד

"וצלעות הבית" - ר"ל גם הראני צלעות הבית הם קורות המושכבות על הכתלים והעובים הם קורות התקרה שהמה עבים קצת

"ותמורים" - כותרות בצורות אילני תמר היו בכתפות האולם מזה ומזה על המזוזות ממעל כדרך שהיו בכל המזוזות

"וחלונים אטומות" - באולם היו חלונות סתומות במחיצה בהירה וזכה

מצודת ציון

"כתפות" - עבר וצד

"וצלעות" - הם הקורות השוכבות על ראשי הכתלים ועליהם מניחין ראשי קורות התקרה והוא מלשון צלע וצד כי המה בצדדי הבית

"והעובים" - הם קורות התקרה שהמה עבים קצת