קטע:מצודות על יחזקאל ל יח

מצודת דוד

"ובנותיה" - בנות העיר בשבי תלכנה

"היא" - העיר תחפנחס הענן יכסה אותה כי מאד יחשך לה

"ונשבת בה" - בתחפנחס יבוטל ממשלה חזקה

"בשברי שם" - בעת אשבור שם מוטות מצרים ר"ל מוטות העול שהכבידו על העובדי כוכבים

"חשך היום" - מי שבא עליו צרה נדמה לו כאילו נמנע ממנו מאור היום וכן יום חושך ואפלה (יואל ב)

מצודת ציון

"חשך" - ענין מניעה כמו ולא חשכת (בראשית כב)

"מוטות" - ר"ל בדי העול