קטע:מצודות על יחזקאל ל ב

מצודת דוד

"הלילו" - עשו יללה ואמרו אהה על היום ההוא הוא יום הפורעניות

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"הה" - הוא כמו אהה והוא לשון צעקת יללה