קטע:מצודות על יחזקאל לח יב

מצודת דוד

"עושה מקנה וקנין" - מאספים מקנה בקר וצאן ושאר דברים הנקנים

"על טבור הארץ" - על מצוע הארץ וגבהה ולפי שהטבור הוא אמצע הגוף קורא למקום המצוע בלשון טבור

"מאוסף מגוים" - המאוספים מבין העכו"ם ממקום גלותם

"לשלול שלל" - תחשוב לשלול שללם ולהשיב ידך לבוא שנית למלחמה על החרבות שנתיישבו מקרוב ולפי שכבר בא פעם בעזרת האויב כמ"ש למעלה לכן אמר להשיב ידך

מצודת ציון

"עושה" - ענין אסיפה כמו ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב)

"טבור" - הוא השרר ובדרז"ל ופיו סתום וטבורו פתוח (נדה ל)וכן מעם טבור הארץ (שופטים ט)