קטע:מצודות על יחזקאל לז כג

מצודת דוד

"והושעתי וגו'" - כי רבים מהם נטמאו בין הגוים במקום מושבותיהם בזמן הגולה והרשיעו כמוהם ולכן אמר אושיע אותם להוציאם משם לחזור לדת ישראל ואטהר אותם מטומאת עוונם כי אסלח להם ומאז יהיו לי לעם להאמין בי ולשמור מצותי ואני אהיה להם לאלהים להושיע להם ולעזור אותם

"ולא יטמאו עוד" - לא יהיו נטמאים עוד בעבודת כוכבים וביתר הפשעים שנטמאו בהם בהיותם בבבל

מצודת ציון

"ובשקוציהם" - מלשון שקץ ותעוב