קטע:מצודות על יחזקאל לז יג

מצודת דוד

"וידעתם וגו' בפתחי וגו'" - ר"ל בעת אפתח את קברותיכם ואעלה אתכם משם אתם עמי אז תדעו שאני ה' הנאמן במאמרי