קטע:מצודות על יחזקאל לו לא

מצודת דוד

"וזכרתם" - וכאשר תזכרו דרכיכם הרעים אז תכרתו בעיני עצמיכם ר"ל אתם תשפטו הכריתה על עצמכם בעבור הרעות שעשיתם ותאמרו שבדין נכרתה בגולה

מצודת ציון

"ונקוטותם" - ענין כריתה כמו ונקוטו בפניהם (לעיל ו)