קטע:מצודות על יחזקאל לו ל

מצודת דוד

"למען וגו'" - ר"ל בא פן שלא תקבלו עוד בגוים חרפת רעב כי מאז לא יקראו לכם חסירי לחם

מצודת ציון

"ותנובת" - ענין צמח ופרי וכן ויאכל תנובת שדי (דברים לב)