קטע:מצודות על יחזקאל לו ז

מצודת דוד

"אם לא" - הוא ענין שבועה

"כלימתם" - הכלימה הראויה להם יסבלו הם

"אני נשאתי את ידי" - כן היא דרך שבועה וכמ"ש וגם אני נשאתי ידי להם (לעיל כ)