קטע:מצודות על יחזקאל לו ג

מצודת דוד

"ודבת עם" - כל עם מהעמים דברו בכם דברי גנות

"ותעלו" - הייתם עולים על שפת ולשון ר"ל כולם היו מספרים ומדברים בכם

"שמות ושאוף אתכם מסביב" - ר"ל האומות מסביב השמו אתכם ובלעו אתכם למען תהיו למורשה לשארית הגוים הנשארים סביבותיכם

"יען וביען" - הכפל לחזר ולומר בעבור זה לבד ראויים הם הגוים לשאת כלימה וכאשר יאמר בסוף הענין

מצודת ציון

"שמות" - מלשון שממון

"ושאף" - ענין בליעה והמשכה אל הפה כמו שאפה רוח (ירמיהו ב)

"ודבת" - ענין אמירה וע"פ רוב יאמר על האמירה הרעה וכן כי שמעתי דבת רבים (שם כ)