קטע:מצודות על יחזקאל לה יג

מצודת דוד

"ותגדילו" - ואשר הגדלתם עלי בפיכם לדבר גדולות ודברי גאוה ואשר הרביתים עלי דבריכם בדברי חרוף הנה אני שמעתי את הכל ואין דבר נעלם ממני

מצודת ציון

"והעתרתם" - ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטרת (לעיל ח)