קטע:מצודות על יחזקאל לד ו

מצודת דוד

"ואין מבקש" - את האובדות ר"ל בעבור זה הלכו בגולה והשחיתום האומות והנה הולכים נעים ונדים ואין מי מחזירם למוטב למען יהיו נושעים

"ואין דורש" - לאספם יחד

"ישגו צאני" - ולזה המה תועים בהרים ובגבעות ואינם יודעים אנה הם הולכים

מצודת ציון

"ישגו" - ענין תעייה בדרך כמו משגה עור בדרך (דברים כז)