קטע:מצודות על יחזקאל לב טו

מצודת דוד

"וידעו" - אז ידעו שאני ה' הנאמן לשלם גמול

"בתתי" - זה יהיה בעת אתן את ארץ מצרים להיות שממה וחוזר ומפרש הארץ תהיה שממה וריקנית מהבריות הממלאין אותה בעת אכה כל היושבים בה

מצודת ציון

"ונשמה" - מלשון שממון וכפל הדבר על הפלגת השממון