קטע:מצודות על יחזקאל כ לג

מצודת דוד

"אם לא" - הוא ענין שבועה שנשבע לומר שבע"כ ימלוך עליהם

"ביד חזקה" - ר"ל שיכוף אותם בחמה שפוכה לעבוד את ה'