פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל כ לא

מצודת דוד

"חי אני" - הריני נשבע חי אני אם אהיה נדרש לכם

"ואני" - וכי בעבור זה אהיה נדרש לכם לקבל תפלתכם

"ובשאת" - ובעבור תשורת מתנותיכם וחוזר ומפרש במה שאתם מעבירים בניכם באש לכל גלוליכם בזה אתם נטמאים עד היום

מצודת ציון

"ובשאת" - ענין תשורה ודורון כמו משאת בנימין (בראשית מג)