מצודות על יחזקאל כט יד


מצודת דוד

"ושבתי" - אשיב בני השבי של מצרים ואשיב אותם לארץ פתרוס לארץ מגורתם

מצודת ציון

"ושבתי" - מלשון השבה

"שבות" - מלשון שבי

"פתרוס" - הוא מארץ מצרים

"מכורתם" - כמו מגורתם וכן מכורותיך ומולדותיך (לעיל טז)