קטע:מצודות על יחזקאל כח כד

מצודת דוד

"ולא יהיה עוד לבית וגו'" - כשיפלו העובדי כוכבים ההם לא יהיה נמצא עוד לבית ישראל סילון וגו' מכל סביבותם אשר בזו אותם כי כולם יכלו ואז ידעו שאני ה' והכל בידי

מצודת ציון

"סילון" - מין קוץ כמו וסלונים אותך (לעיל ב)

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג)

"השאטים" - ענין בזיון