קטע:מצודות על יחזקאל כח יח

מצודת דוד

"לעיני וגו'" - כולם יראו בבשתך

"ואתנך לאפר" - לפי שהמשיל האבדון לשרפת אש לכן אמר ואתנך לאפר ור"ל תהיה מושפל לעפר

"בעול רכלתך" - שעשקו כל הבאים ולא מחית בידם ובעבור זה חללת ובזית ארמונך כי תחרב מעתה

"ואוציא אש" - ר"ל דברי הגאוה הבוער כאש אוציא אז מתוכך כי לא תוכל להתגאות עוד והאש ההיא תאכל אותך כי בזה העון תהיה נאבד מן העולם

"מרוב עוניך" - שנתגאית ביותר

מצודת ציון

"מקדשיך" - ארמון המלך נקרא כן וכן כי מקדש מלך הוא (עמוס ז)