קטע:מצודות על יחזקאל כח יב

מצודת דוד

"חותם תכנית" - צורה מוכן ומתוקן בכל דבר וחוזר ומפרש מלא חכמה וגו'

מצודת ציון

"חותם" - ר"ל צורה כמו תתהפך כחומר חותם (איוב לח)

"תכנית" - מלשון הכנה ומתוקן וכן הדרכי לא יתכנו (לעיל יח)

"וכליל" - מלשון כל ר"ל כלול בכל יופי שאפשר להיות