קטע:מצודות על יחזקאל כו ט

מצודת דוד

"בחרבותיו" - בכלי העשוי לנתץ בו

"ומחי קבלו" - כלי המלחמה ההוא יתן מול חומותיך לזרוק עמה אבנים לשבר החומות

מצודת ציון

"ומחי קבלו" - שם כלי מלחמה עשויה לזרוק בה אבנים להכות בחומה כנגדה כי מחי הוא תרגומו של הכאה וקבלו הוא תרגומו של נגד

"יתוץ" - מלשון נתיצה ושבירה

"בחרבותיו" - שם כלי עשוי לשבר בו וכן ואל החרב (ירמיהו לג)