קטע:מצודות על יחזקאל כו ב

מצודת דוד

"אמלאה החרבה" - ר"ל אהיה ממולא במסחר רב מסבת החרבה כי כל הסחורה שהביאו לה הנה בחורבנה יביאו אלי

"נסבה אלי" - כל המסחר שהיה בה הנה עתה תסוב אלי ואצלי יבואו כל סוחרי העכו"ם

"נשברה דלתות העמים" - הדלתות שהיו כל האומות נכנסים בהן לסחורה הנה עתה נשברה כל אחת מהדלתות כי לא הלך המצור מעליה עד נלכדה

מצודת ציון

"האח" - הוא ענין לשון שמחה