קטע:מצודות על יחזקאל כה יא

מצודת דוד

"ובמואב" - רצה לומר ואז גם במואב אעשה שפטים כי יהיו נמסרים גם המה ביד בני קדם ואז ידעו שאני ה' הנאמן לשלם גמול