קטע:מצודות על יחזקאל כג מו

מצודת דוד

"העלה וגו'" - ר"ל אמור בנבואה שאני אעלה עליהן קהל רב ואתן אתהן לרעדה ולבזה

מצודת ציון

"קהל" - אסיפת העם

"לזעוה" - ענין חרדה ורעדה כמו והיית לזעוה (דברים כט)

"ולבז" - מלשון בזה ושלל