קטע:מצודות על יחזקאל כג לב

מצודת דוד

"תהיה לצחוק" - הבריות יצחקו בך וילעגו עליך בשיעור גדול עד שתהיה מרובה להכיל ולסבול כל הצחוק והלעג

"העמוקה" - אשר היא עמוקה ורחבה ומחזקת הרבה

"כוס אחותך" - הכוס ששתתה אחותך תשתי גם את

מצודת ציון

"להכיל" - לסבול כמו ומי מכלכל את יום בואו (מלאכי ב)