קטע:מצודות על יחזקאל כג כו

מצודת דוד

"והפשיטוך וגו'" - כדרך שעושין לזונה להעמידה ערומה להכלימה

מצודת ציון

"והפשיטוך" - ענין הסרת המלבוש