קטע:מצודות על יחזקאל כג כג

מצודת דוד

"אותם" - יבואו עמהם

"בני בבל וגו'" - עכשיו יפרש מי הם הבאים

מצודת ציון

"פקוד וגו'" - שמות עיירות בבבל

"אותם" - עמהם

"פחות וסגנים" - מין שררה

"שלישים" - שרים ומושלים

"וקרואים" - ר"ל גדולים נקראים לכל דבר חשיבות וכן נשיאי עדה קריאי מועד (במדבר טו)