קטע:מצודות על יחזקאל כג טו

מצודת דוד

"דמות" - זה היה דמות בני בבל היושבים בכשדים ארץ מולדתם

"מראה שלישים כולם" - כל צלמי הכשדים היה ממראה שרים ומושלים

"חגורי אזור" - כאילו חגורים על מתניהם באזור וכאילו בראשיהם מצנפות גדולות עודפות ותולות מאחוריהם והמה היו טבולים ושרוים במי צבעונים

מצודת ציון

"אזור" - חגורה

"סרוחי" - ענין עודף ויתרון כמו וסרח העודף (שמות כז)

"טבולים" - מלשון טבילה ר"ל שרויים

"שלישים" - שרים כמו ומבחר שלישיו (שם טו)