קטע:מצודות על יחזקאל כג ז

מצודת דוד

"ובכל אשר עגבה" - ולכל מי שחשקה נטמאיה בכל תועבותיהם המאוסים כגלל של רעי כי כן זנתה ונאפה עמהם ר"ל סרתה מעלי וחשקה לפסילי אשור בראותה מרבית הצלחתם וכמו שחשקה כן עשתה ועבדה לפסיליהם

"ותתן תזנותיה עליהם" - ר"ל לכן נתנה רוח זנונים עליהם וחשקה להם לכל הנבחרים מבני אשור