קטע:מצודות על יחזקאל כב כח

מצודת דוד

"אומרים" - בדבריהם אומרים בשם ה' כה אמר ה' אבל ה' לא דבר בם והמה מכחשים

"חוזים שוא" - מתנבאים בשוא ומגידים להם קסמים בכזב

"טחו להם תפל" - על הכותל שעשו טחים טיט תפל שאינו מתוקן כהלכתו לייפות הכותל ולהחליקו ר"ל מייפים נבואת שקריהם במליצה נאותה ומזויפת להיות מקובל על הלב

"ונביאיה" - נביאי השקר

מצודת ציון

"טחו" - ענין מריחה לסתום הנקב

"תפל" - כל דבר שאינו מתוקן כל צרכו קרוי תפל וכן והנם טחים אותו תפל (לעיל יג)

"חוזים" - מתנבאים