קטע:מצודות על יחזקאל כב יח

מצודת דוד

"כולם" - כל בית ישראל נעשו בתוך הכור נחושת או בדיל וגו' ר"ל כולם קלקלו בארצם עם כי יש התחלפות מה ברשעם בפחות ויתר מ"מ כולם היו כסיגים אל מול הכסף אין אחד בהם מיישר דרכו כאשר מתחלה

"לסיג" - מתחלה כשהוצאתים ממצרים היו משובחים ככסף וכאשר נתתים בכור ר"ל כאשר הבאתים אל הארץ נהפכו להיות סיג כי קלקלו מעשיהם

מצודת ציון

"לסיג" - כן נקרא פסולת הכסף כמו הגו סיגים מכסף (משלי כה)

"נחושת ובדיל וגו'" - שמות מיני מתכות מחולפות

"כור" - כן שם הכלי שמזקקין בו הכסף והזהב כמו וכור לזהב (שם יז)