קטע:מצודות על יחזקאל יז כ

מצודת דוד

"ונשפטתי אתו שם" - בבבל אתווכח עמו על המעל שמעל בי לעבור השבועה כי שם ישב במאסר וזה יחשב לויכוח כי בזה יודיע לו שפשע בו

"ופרשתי עליו רשתי" - ארז"ל כשברח צדקיהו דרך מערה הזמין הקב"ה צבי הולך על המערה ממעל ורדפו הכשדים אחר הצבי לתפשו ובהגיעם לפתח המערה מצאו את צדקיהו יוצא מן המערה ותפשוהו

מצודת ציון

"במצודתי" - הוא הרשת שצדין בה

"ונשפטתי" - ענין ויכוח וכן כי באש ה' נשפט (ישעיהו סו)

"מעלו" - ענין חטא ופשע