קטע:מצודות על יחזקאל ט ו

מצודת דוד

"ויחלו" - התחילו להכות מהזקנים שעמדו לפני הבית אשר קטרו לגלולים כמ"ש ושבעים איש מזקני וגו' ואיש מקטרתו בידו (לעיל ח)

"וממקדשי תחלו" - תתחילו להכות מהאנשים העומדים לפני מקדשי

"למשחית" - להשחית מן העולם

"ועל כל איש" - אבל על כל מי שיהיה עליו הסימן אל תגשו אליו להכותו

מצודת ציון

"תחלו ויחלו" - מלשון התחלה