פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז לח

מצודת דוד

"ונתתיך" - אתן בך שפיכת דם בחימה וקנאה

"משפטי וגו'" - תקבל גמול עון הניאוף ועון הדם של הבנים ששחטת להם למאכל

מצודת ציון

"וקנאה" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)