פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על יחזקאל טז לו

מצודת דוד

"וכדמי" - ר"ל בעבור הגמול הראוי להיות כשעור עון דמי בניך אשר שחטת להם למאכל

"ועל כל" - ובעבור כל התועבות המאוסים שעשית

"ותגלה ערותך" - כפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור

"בתזנותיך" - בעבור חשקת הזנות שהיה בך על מאהביך

"יען השפך נחושתך" - בעבור שתחתיתך היא ערות אשה שהיא בתחתית הנה אותה גלית לכל כדבר הנשפך שהוא המגולה ונראה

מצודת ציון

"נחושתך" - ענינו תחתית הדבר וכן וחרה נחושתה (לקמן כד) ובמשנה למטה מנחושתו של תנור (כלים פ"ח)

"גלולי" - המאוסים כגלל של רעי