קטע:מצודות על יחזקאל טז כט

מצודת דוד

"וגם בזאת" - אף בזנות הזאת לא שבעת וחשקת עוד לזונים אחרים ר"ל אף שמסרתיך ביד פלשתים לא עזבת דרכך ועבדת לפסילי אשור וכשדים וחשקת עוד לפסילי יתר העמים

"ותרבי" - והרבית לזנות עם אנשי ארץ סוחרים וחוזר ומפרש שהמה הכשדים שהיו אנשיה סוחרים וכן נאמר בהם ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רוכלים שמו (לקמן יז)

מצודת ציון

"כנען" - ענינו תגר וסוחר כמו כנען בידו מאזני מרמה (שם יב)