קטע:מצודות על יחזקאל טז ה

מצודת דוד

"בגועל נפשך וגו'" - ר"ל ביום שנולדת הושלכת ע"פ השדה כמו שהיה גופך מוגעל ומלוכלך בדם הלידה

"לחמלה עליך" - להיות חומל עליך להתעסק עמך וכפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור

"לא חסה עליך עין" - שום עין אדם לא חסה עליך לעשות לך אחת מאלה התקונים שעושים לולד ביום הולדו

מצודת ציון

"חסה" - מלשון חס וחמלה

"בגועל" - ענין מאוס ותיעוב כמו וגעלה נפשי אתכם (ויקרא כו)

"נפשך" - ר"ל גופך וכן וריקה נפשו (ישעיהו כט)