קטע:מצודות על יחזקאל ח ג

מצודת דוד

"סמל הקנאה המקנה" - פסל הקנאה ולתוספת ביאור אמר המקנה ר"ל המקניט ומכעיס למקום להיות במשכן ביתו

"הפונה צפונה" - כי ד' שערים היו לעזרה אחד לכל רוח

"שער הפנימית" - הוא שער העזרה שהיא פנימית להר הבית

"במראות אלהים" - ר"ל לא הביאו באמת רק נראה לו במראה הנבואה כאלו הביאו

"ותשא" - הרוח הרימו באויר והביאו לירושלים

"וישלח" - הדמות שראה הושיט תבנית יד ולקח אותי בשער הראש

מצודת ציון

"תבנית" - דמות כמו תבנית המשכן (שמות כה)

"בציצית ראשי" - ר"ל שער ראשי כי כל דבר היוצא מן הגוף קרוי ציץ וכן תנו ציץ למואב (ירמיהו מח)

"סמל" - ענין צורה וכן תמונת כל סמל (דברים ד)

"הקנאה המקנה" - ענין כעס והקנטה כמו הם קנאוני בלא אל (שם לב)