קטע:מצודות על יחזקאל ז ו

מצודת דוד

"הקיץ עליך" - כאלו התעורר מן השינה לבוא עליך והנה באה

"קץ בא בא הקץ" - כפל הדבר לחזק הענין

מצודת ציון

"הקיץ" - מלשון הקצה והערה מן השינה